หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม จัดโครงการเสวนา หัวข้อ "วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมกับการประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์" (Applications of Science and Innovation in Healthcare)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม จัดโครงการเสวนา หัวข้อ "วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมกับการประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์" (Applications of Science and Innovation in Healthcare)

admin chem
2023-08-24 15:43:22

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม จัดโครงการเสวนา หัวข้อ "วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมกับการประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์" 

(Applications of Science and Innovation in Healthcare)

  วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเสวนา หัวข้อ "วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมกับการประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์" (Applications of Science and Innovation in Healthcare) นำโดย อาจารย์ ดร.อเสข ขันธวิชัย หัวหน้าแขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และเป็นการเตรียมตัวเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มนตรี โตโส ตำแหน่ง Senior researcher บริษัท ไบโอพลาส จำกัด ดร.ภูวดล ธรรมราษฎร์ ตำแหน่ง Assistant Director, Wellness Laboratory บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health) และ ดร.เธียร์สิทธิ์ นาสัมพันธ์ ตำแหน่ง Chief Research Officer (CRO) “ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย” บริษัท เฮลท์ อินโนวิชั่น จำกัด ณ ห้อง 26501 ชั้น 5 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี