หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

admin chem
2024-04-10 13:51:12

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาแขนงวิชาเคมี และแขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงงานบริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต  การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์  ตลอดจนกระบวนการการบำบัดน้ำเสียในโรงงาน  เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรทราบถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม 

     ทั้งนี้ การได้รับความรู้จากสถานประกอบการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงจะช่วยสร้างแรงจูงใจ และทำให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีคุณภาพ มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการต่อไป