หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > คณะผู้วิจัยได้มอบกลองบองโก้ต้นแบบให้กับคณะศิลปกรรมศาสตร์และให้กับศูนย์วัสดุสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน (silo@SSRU)
คณะผู้วิจัยได้มอบกลองบองโก้ต้นแบบให้กับคณะศิลปกรรมศาสตร์และให้กับศูนย์วัสดุสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน (silo@SSRU)

admin chem
2024-02-22 10:34:03

คณะผู้วิจัยได้มอบกลองบองโก้ต้นแบบให้กับคณะศิลปกรรมศาสตร์และให้กับศูนย์วัสดุสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน (silo@SSRU)

     วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา ชูมี อาจารย์ดร.พลอยทราย โอฮาม่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวณีย์ คำพันธ์ ประจำแขนงวิชาเคมี สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภดล สังวาลย์เพ็ชร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์ ดร.ประชุม คำพุฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ นายสันติ อาภากาศ บริษัท ยูนิตี้เพอร์คัสชั่น จํากัด ได้มอบกลองบองโก้ต้นแบบ ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่อง "นวัตกรรมแผ่นใยไม้อัดรีไซเคิลจากเศษไม้ยางพาราและเปลือกมะพร้าวเหลือทิ้งเพื่อการประยุกต์ใช้ในการผลิตเครื่องดนตรีเพื่อการส่งออก" จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และได้ผลผลิตงานวิจัยเป็นกลองบองโก้ที่ประกอบขึ้นจากวัสดุผสมระหว่าง เปลือกมะพร้าว และขี้เลื่อยไม้ยางพารา จำนวน 2 ตัว ให้กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมอบให้กับสาขาวิชาดนตรี จำนวน 1 ตัว และให้กับศูนย์วัสดุสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน (silo@SSRU) จำนวน 1 ตัว เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และการศึกษาวัสดุทางเลือกสำหรับอุตสาหกรรมดนตรีในอนาคต และขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี รวมทั้งศูนย์วัสดุสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการวิจัยจนเป็นผลสำเร็จ ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี