หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

admin chem
2023-08-18 11:38:07

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

      วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามรอบปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี และรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ม่วงชู (ประธานกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ ยศเมธากุล (กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)) อาจารย์ ดร.ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล (กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)) และนางสาวรดาศา โพธิ์จาด (เลขานุการ) เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงต่อไป